PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура

12 август 2014
Обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура

Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, обявяват началото на процедура за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на посочената медицинска апаратура, за нуждите на следните лечебни заведения. ТУК

Изисквания за изпълнение на поръчката:
Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура по самостоятелно обособени позиции. ТУК

Бенефициенти на медицинската апаратура ще бъдат посочените лечебни заведения.

Медицинската апаратура и съпътстващите услуги следва да отговарят на изискванията, посочени в техническото задание. ТУК

Срок за доставка:
Не повече от 8 седмици, след сключване на договор за доставка.

Условията за гаранционен сервиз:
Доставчикът следва да осигури гаранционен сервиз на апаратурата, съгласно условията на производителя, но не по-малко от 3 години.

Цени и начин на плащане:
Цената се формира като единична и обща без и с ДДС по всяка самостоятелно обособена позиция.
Цената включва всички разходи за мита, такси, транспорт, въвеждане в експлоатация и провеждане на обучение за работа с медицинската апаратура.

Плащанията се извършват в лева, по банков път, в срок до 5 работни дни след датата на предоставяне в Администрацията на Президента на: подписан приемо-предавателен протокол между доставчика и бенефициента, протокол за проведено обучение за работа с медицинската апаратура и заверено копие на оригинална фактура на името на бенефициента.

Авансови плащания не се допускат.

Критерий за избор:
Икономически най-изгодна оферта, по приложените показатели и методика за оценка на офертите. ТУК
В случай, че двама или повече кандидати в процедурата получат равни комплексни оценки, за изпълнител се избира кандидата, който има повече точки по показател „Допълнителни възможности и функции“.
Ако въз основа на извършеното оценяване се установи, че две или повече оферти се класират на първо място и получените от тях точки по показател „предложена цена“ и показател „допълнителни възможности и функции“ са еднакви, Експертният съвет към „Българската Коледа“, на открито заседание, взема решение за избор на изпълнител чрез провеждане на публичен жребий между тези оференти или разпределение на поръчката между оферентите или предоставяне на възможност на тези оференти за представяне на нови ценови оферти.

Съдържание на офертите:
• Списък на документите, съдържащи се в офертата;
• Административни сведения (наименования на участника; координати за кореспонденция; лице, представляващо участника; лице за контакти; обслужваща банка – наименование, адрес, IBAN, BIC код, титуляр на сметката)
• Заверено копие на разрешение за търговия на едро с Медицински изделия (МИ), издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), или друг документ, удостоверяващ правото за търговия с МИ.
• Ценова оферта с посочена единична и обща цена по всяка позиция, без и с включен ДДС .
• Техническата оферта трябва да съдържа пълно описание на предлаганата медицинска апаратура, както и съпътстващи услуги, съгласно техническото задание. При наличие на допълнителни функции и възможности, които не са част от посочените в техническите задания, също следва да бъдат описани подробно. Посочен гаранционен срок и срок за доставка. (Примерна таблица ТУК)

Подаване на офертите:
От 12 август 2014 г. до 3 септември 2014 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Всеки оферент има право да предостави повече от една оферта за всяка от самостоятелно обособените позиции.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Офертите за всяка от обособените позиции се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, предаден на ръка, по поща (с препоръчано писмо с обратна разписка), или чрез куриер.

Върху плика оферентът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и позицията за която е офертата.

Адрес за изпращане на офертите:
Администрация на Президента на Република България
Благотворителна инициатива „Българската Коледа“
гр. София, бул. „Дондуков“ № 2

За допълнителна информация:

тел. 02 9239 381, 0888 71 59 01
e-mail: bgkoleda@president.bg