PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

20 August 2013


Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, обявяват началото на процедура за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа  и гаранционна поддръжка на посочената медицинска апаратура, за нуждите на следните лечебни заведения:

 

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
ЗАЯВИТЕЛ
МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
1. СБДПЛРДЦП “Св. София”
гр. София
• Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, тренажор за раздвижване
2. УМБАЛ “Св. Георги”
гр.Пловдив

• Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, тренажор за раздвижване

• Биофийдбак система – ЕМГ

• Тренажор с електронно управление за лечение на спастични състояния чрез електро-механотерапия с обратна връзка (тип велоергометър)

• Вестибулаторна система

• Педобарографска платформа

3. СБДПЛР “Котел”
гр.Котел

• Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, тренажор за раздвижване

• Сух басейн за психомоторика и рехабилитация за деца   

• Апарат за електротерапия

• Уред за рехабилитация на ръката и финните движения (табло ДЕЖ)

• Апарат за сензорна и психотерапия
 Купол, реагиращ на глас

• Топки за тактилно-визуална стимулация  

• Проходилка с разделител за крака и седалка за деца   

• Проходилка със задна опора   

• Апарат за магнитотерапия 

• Педиатрична стълба  

• Терапевтичен стол и вертикализатор с разделител за крака

• Вертикализатор

• Рехабилитация  с топки
/рехабилитация с терасензори/

4. Рехабилитационен център 
към ДМСГД
  
гр.Бургас
• Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, тренажор за раздвижване
5. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс”
филиал Банкя

гр. Банкя

• Оборудване за Мултисензорна зала

• Апарат за ударно-вълнова терапия

• Кушетка за позиционна терапия по Бобат и Войта

• Тренажор с електронно управление за лечение на спастични състояния чрез електро-механотерапия с обратна връзка (тип велоергометър)

• Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, тренажор за раздвижване

6. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс”
филиал Момин Проход

гр. Момин проход

• Апарат за електротерапия 

• Апарат за лазертерапия

• Апарат за ултразвукова терапия – фонофореза

• Апарат за микровълнова терапия 

• Апарат за късовълнова терапия - УВЧ

• Лампа – ултравиолетови лъчи

• Оборудване за Монтесори терапия

• Оборудване на Мултисензорна зала 

• Уреди и пособия за кинезитерапия

 - Рехабилитация с топки (рехабилитация с терасензори) 
 - Механични уреди за раздвижване на рамо, китка, глезен, колянна става, коляно, пръсти 
 - Универсална система за позициониране 
 - Балансьор  
 - Педиатрична стълба
 - Топки за тактилно визуална стимулация
 - Проходилка с разделител за крака и седалка за деца
 - Проходилка със задна опора
 - Терапевтичен стол и вертикализатор с разделител за крака
 - Вертикализатор
 - Сух басейн за психомоторика и рехабилитация за деца
 - Паралели за рехабилитация с регулируема височина

 

• Уред за рехабилитация на ръката и финните движения (табло ДЕЖ)

• Апарат за светлолечение с инфрачервени лъчи

• Тренажор с електронно управление за лечение на спастични състояния чрез електро-механотерапия с обратна връзка (тип велоергометър)

• Апарат за Дарсонвализация 

• Апарат за екстракорпорална ударновълнова терапия

• Апарат за магнитотерапия

• Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, тренажор за раздвижване – ОПЦИЯ.

7. УМБАЛ „Д-р Г. Странски”
гр. Плевен

• Пособия за трениране на фината моторика и когнитивна терапия

 - Уред за рехабилитация на ръката и финните движения (табло ДЕЖ)

• Пособия за рехабилитация на лица с проблеми при ходенето, нарушено равновесия и координация
 

 - Паралели за рехабилитация с регулируема височина;
 - Педиатрична стълба;
 - Сух басейн за психомоторика и рехабилитация на деца
 - Проходилка с разделител за крака и седалка за деца;
 - Проходилка със задна опора;
 - Вертикализатор

• Други уреди и пособия за кинезитерапия

 - Рехабилитация с топки (рехабилитация с терасензори) 
 - Механични уреди за раздвижване на рамо, китка, глезен, колянна става, коляно, пръсти 
 - Универсална система за позициониране 
 - Балансьор 

• Парафинова вана 

• Апарат за електротерапия

• Апарат за ултразвукова терапия - фонофореза

• Апарат за магнитотерапия

8. СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”
гр. София
• Терапевтична педиатрична система за реедукация на стимулиране и рехабилитация на мускулите на тазовото дъно
9. Рехабилитационен център 
към ДМСГД

гр. Варна

• Апарат за ударно-вълнова терапия 

• Вана за подводно-струен масаж

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:
Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура по самостоятелно обособени позиции. ТУК

Бенефициенти на медицинската апаратура ще бъдат посочените лечебни заведения.

Медицинската апаратура и съпътстващите услуги следва да отговарят на изискванията, посочени в техническото задание. ТУК

Срокът за доставка – не повече от 8 седмици, след сключване на договор  за доставка.

Условията за гаранционен сервиз – доставчикът следва да осигури гаранционен сервиз на апаратурата, съгласно условията на производителя.

Цени и начин на плащане – цената се формира като единична и обща без  и с ДДС по всяка самостоятелно обособена позиция.

Плащането ще се извърши по банков път, в срок до 5 работни дни след датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол между доставчика и бенефициента, и издаване на оригинална  фактура. Авансови плащания не се допускат.

Критерий за избор:
Икономически най-изгодна оферта, по приложените показатели и методика за оценка на офертите. ТУК

Съдържание на офертите:

В ценовите оферти се посочва единични и общи цени по всяка позиция, без и с включен ДДС .

Техническата оферта трябва да съдържа пълно описание на предлаганата медицинска апаратура, както и съпътстващи услуги, съгласно техническото задание. При наличие на допълнителни функции и възможности, които не са част от посочените в техническите задания, също следва да бъдат описани подробно.

Подаване на офертите:
От 20 август 2013 г. до 05 септември 2013 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Офертата за всяка от обособените позиции се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, предаден на ръка, по поща или чрез куриер.

Върху плика оферентът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и позицията за която е офертата.

Адрес за изпращане на офертите:
Администрация на Президента на Република България  
Благотворителна инициатива „Българската Коледа“
гр. София, бул. „Дондуков“ № 2

За допълнителна информация:

тел. 02 9239 381,  0888 71 59 01
e-mail: bgkoleda@president.bg