PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Обява за набиране на оферти за закупуване на “Система за уродинамични изследвания“
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Обява за набиране на оферти за закупуване на “Система за уродинамични изследвания“

01 ноември 2013
Обява за набиране на оферти за закупуване на “Система за уродинамични изследвания“

Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, обявяват началото на процедура за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на „Система за уродинамични изследвания и изследвания на тазовото дъно с възможност за видеоуродинамика и инвазивна уродинамика“, за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, гр. София.

Изисквания за изпълнение на поръчката:

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на „Система за уродинамични изследвания и изследвания на тазовото дъно с възможност за видеоуродинамика и инвазивна уродинамика“.

Бенефициент на медицинската апаратура ще бъде УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, гр. София.

Медицинската апаратура и съпътстващите услуги следва да отговарят на изискванията, посочени в техническото задание.

Срокът за доставка – не повече от 4 седмици, след сключване на договор за доставка.

Условията за гаранционен сервиз – доставчикът следва да осигури гаранционен сервиз на апаратурата, съгласно условията на производителя.

Цени и начин на плащане – цената се формира като единична и обща без и с ДДС по всяка самостоятелно обособена позиция.

Плащането ще се извърши по банков път, в срок до 5 работни дни след датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол между доставчика и бенефициента, и издаване на оригинална фактура. Авансови плащания не се допускат.

Критерий за избор:

Икономически най-изгодна оферта, по приложените показатели и Методика за оценка на офертите.

Съдържание на офертите:

В ценовите оферти се посочва единични и общи цени по всяка позиция, без и с включен ДДС.

Техническата оферта трябва да съдържа пълно описание на предлаганата медицинска апаратура, както и съпътстващи услуги, съгласно техническото задание. При наличие на допълнителни функции и възможности, които не са част от посочените в техническите задания, също следва да бъдат описани подробно.

Подаване на офертите:

От 01 ноември 2013 г. до 12 ноември 2013 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Оферта се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, предаден на ръка, по поща или чрез куриер.

Върху плика оферентът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и позицията за която е офертата.

Адрес за изпращане на офертите:

Администрация на президента на Република България  
Благотворителна инициатива „Българската Коледа“
гр. София, бул. „Дондуков“ № 2

За допълнителна информация:

тел. 02 9239 381,  0888 71 59 01
e-mail: bgkoleda@president.bg