PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

30 август 2013

Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, предоставят допълнителна информация във връзка с обявената процедура за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на лечебни заведения в рамките на инициативата, както следва:

  • Оферти могат да подават производители на медицинска апаратура или търговци, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия по Закона за медицинските изделия. Не се изисква оферентът да притежава въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на вноса, разпространението и сервиза на медицинско оборудване.

 

  • Оферти могат да се подават за една, няколко или всички самостоятелно обособени позиции. За всяка позиция един и същи оферент може да подаде повече от една оферта, като всяка от тях се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, съответно надписан и предаден на ръка, по поща или чрез куриер.